Jump to content

BARTEK_

Gracz
 • Posts

  13
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

151 profile views

BARTEK_'s Achievements

Współpracownik

Współpracownik (7/14)

2

Reputation

 1. Cześć @DIMITRI. Nie wiem dlaczego podejrzewasz, że tematy stworzone przeze mnie są skradzione. Podczas ich tworzenia bazowałem na nabytej przez siebie wiedzy oraz oficjalnych informacjach ze strony LAFD, czyli departamencie na którym LSFD bazuje. Mówisz, że nie radziłem sobie z grą szeregowego strażaka, co nie jest prawdą. Gdybym nie był pewny swoich umiejętności nie podjąłbym się takiego stanowiska. Przypominam również, że jest to temat związany z pytaniami odnośnie rekrutacji.
 2. Podstawowe standardy dla stanowisk związanych z bezpieczeństwem publicznym miasta Los Santos. Departament straży pożarnej w Los Santos kładzie duży nacisk na sprawdzenie umiejętności swoich przyszłych funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego, lub funkcjonariuszy związanych ze służbą miejską. Standardy te określają szereg zachowań wymaganych od funkcjonariuszy. Kandydaci, którzy nie wykażą się umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji, dojrzałością oraz odpowiedzialnością nie będą dalej rozważani pod kątem przyjęcia na stanowisko funkcjonariusza publicznego, lub miejskiego. Każdy standard reprezentuje obszar, który jest niezbędny dla sukcesu w zatrudnieniu kandydata w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Miasto identyfikuje i wybiera tylko te osoby, które mają największe szanse na pomyślne odbycie szkolenia oraz zdanie egzaminu. STANDARDY Umiejętności interpersonalne, wrażliwość i szacunek dla innych: Funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa publicznego muszą potrafić wykorzystywać wszystkie możliwe środki do osiągnięcia wyznaczonych im celów. Muszą umieć korzystać z porad, rozumieć wagę ostrzeżeń, aby nawiązać owocną współpracę ze społeczeństwem. Dodatkowo muszą umieć pracować indywidualnie, lub jako członkowie większego zespołu. Każdy kandydat powinien wykazać się umiejętnością niezbędną do skutecznego radzenia sobie z innymi w sposób skuteczny, a jednocześnie uprzejmy i oparty na współpracy obu stron. W tym celu kandydat powinien wykazać się miedzy innymi: Zrozumieniem wagi słów i ich wpływu na innych, oraz odpowiednie dostosowanie swojej postawy odnosząc się do aktualnej sytuacji. Troską o uczucia i perspektywę innych Wykazanie się bezstronnością w związku z wiekiem, płcią, orientacją seksualną, rasą lub pochodzeniem etnicznym, religią oraz różnorodnością kulturową. Wykazanie się umiejętnością dążenia do wyznaczonych sobie celów, za pomocą posiadanych środków, oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów. Umiejętnością pracy indywidualnej, lub jako członek większego zespołu. Wnoszenie odpowiedniego wkładu i docenianie osiągnięć innych. Przykładowe powody dyskwalifikujące kandydata w tym obszarze standardów: Przypadki przemocy domowej; stosowanie przemocy werbalnej, lub fizycznej w stosunku do innych wskazujących na brak samokontroli; Brak umiejętności do dogadywania się ze współpracownikami, lub w życiu prywatnym, co świadczy o braku umiejętności pracy w zespole; Brak umiejętności słuchania i dostosowywania się do poleceń innych; Używanie obraźliwych stereotypów w żartach, lub w języku potocznym; Wygłaszanie niegrzecznych i/lub potencjonalnych uwag w do/lub o innych; Używanie siły fizycznej do rozwiązywania konfliktów; Wykazanie się brakiem zrozumienia i przyjęcia do siebie konstruktywnej krytyki, co wiąże się z brakiem umiejętności nawiązania/prowadzenia dyskusji; Brak umiejętności do pracy zespołowej; Używanie gróźb, lub zastraszanie w celu uzyskania przewagi nad innymi. Umiejętność logicznego podejmowania decyzji pod presją czasu: Funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa publicznego muszą wykazywać się nadzwyczajnym rozsądkiem oraz szybką umiejętnością przeanalizowania sytuacji, podejmowaniem rozsądnych oraz logicznych decyzji oraz szybkim wdrożeniem ich w życie w celu osiągniecia założonego celu. Pożądane zachowania mogą obejmować między innymi zdolność do: Umiejętność szybkiego przeanalizowania sytuacji w krytycznych momentach i wdrożenie ich jak najszybciej w życie w celu osiągnięcia celu. Działanie asertywne i bez większego wahania zawahania, lecz bez przesadnego reagowania Umiejętność przedstawienia innym swojego punktu widzenia/sposobu działania Wiedza kiedy zrobić wyjątek i nie nagłaśniać sytuacji; zachować odpowiednią dyskrecję Równoczesne i umiejętne wykonywanie/rozwiązywanie wielu zadań/problemów Umiejętność dokonywania właściwych wyborów bez stałego nadzoru/szczegółowych instrukcji i pomocy innych Umiejętność kreatywnego opracowania rozwiązań dla wielu problemów Przykładowe powody dyskwalifikujące kandydata w tym obszarze standardów: Dokonywanie złych wyborów bez presji czasu, ani sytuacji; niezdecydowanie, gdy opcje nie są jednorazowe/jest wiele rozwiązań danego problemu/danej sytuacji; Niepodejmowanie działań w stosownych przypadkach, lub wykazywanie niepewności co do podjętych działań/decyzji; zachowanie wskazujące na złą ocenę sytuacji, lub nierozważenie odpowiednich opcji; Brak umiejętności uczenia się na błędach z przeszłości; Niezdolność, lub niechęć co do zmiany stanowiska; Sztywne przestrzeganie zasad bez uwzględnienia alternatywnych opcji; Brak umiejętności rozważenia wszystkich możliwych rozwiązań/opcji; Uleganie presji rówieśników. Dojrzałość i dyscyplina: Funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa publicznego muszą wykazać się dojrzałością oraz dyscypliną. Kandydat starający się o przyjęcie do Los Santos Fire Department musi mieć nieposzlakowaną opinię wśród społeczności, a jego przeszłość musi być wolna od wyroków sądowych. Każdy kandydat powinien wykazywać się znacznym stopniem kultury osobistej oraz umiejętnością powstrzymywania się od działań, które mogłyby być szkodliwe dla zdrowia ich, lub innych. Każdy kandydat musi potrafić zachować spokój w sytuacjach krytycznych. Pożądane zachowania mogą obejmować między innymi zdolność do: Umiejętność powstrzymywania się od zachowań, które mogłyby naruszyć nieposzlakowaną opinię wśród społeczności miasta Los Santos. Przestrzeganie wszelkich regulacji prawnych i społecznych Umiejętność rozważania konsekwencji podjętych przez siebie, lub innych decyzji Umiejętność przyjęcia na siebie odpowiedzialności za przeszłe działania oraz błędy Umiejętność podejmowania odpowiednich środków ostrożności oraz oszacowania ryzyka danego działania, a jeśli to możliwe całkowite jego uniknięcie Prowadzenie dyskusji oraz umiejętność przyznania się do winy i wysłuchania konstruktywnej krytyki w celu poprawy wydajności działania Umiejętność sprawnego działania, wykonywania sowich obowiązków nieustrukturyzowanych sytuacjach oraz przy minimalnym nadzorze innych. Przykładowe powody dyskwalifikujące kandydata w tym obszarze standardów: Używanie narkotyków; Nadużywanie alkoholu, lub leków na receptę; Nieprzestrzeganie wszelkich regulacji prawnych, lub społecznych; Bliski kontakt z osobami, które notorycznie łamią prawo; Kłótliwy, defensywny, lub obwiniający innych charakter kandydata; Odnotowane zachowanie w przeszłości, które wskazuje na to, że kandydat może uciekać się od użycia przemoczy fizycznej w celu osiągnięcia celów; Apodyktyczne podejście do rozwiązywania problemów; Niepotrzebne podejmowanie ryzyka; Narażanie innych na ryzyko poprzez własne działania; Dziecinne, lub gniewne reagowanie na krytykę, lub rozczarowanie Uczciwość, etyka osobista oraz inteligencja Funkcjonariusze do spraw bezpieczeństwa publicznego w Los Santos Fire Department wykazać się muszą najwyższą możliwą uczciwością publiczną oraz wysokim poziomem etyki postepowania. Ponadto kandydaci muszą wykazywać się takimi cechami, jak: prawdomówność i uczciwość w relacjach z innymi. Każdy kandydat musi wykazać się chęcią pracy "w systemie". Przykłady tych zachowań obejmują między innymi: Prawdomówność w kontaktach międzyludzkich z innymi Umiejętność współpracy z innymi oraz gotowość do działania podczas procesu selekcji przed zatrudnieniem Umiejętność przyznania się oraz rozumienie błędów przeszłości Powstrzymanie się od wykorzystywania zatrudnienia, lub zajmowanego stanowiska w celu osiągnięcia korzyści osobistej (np. materialnej) Powstrzymanie się od naginania zasad, lub prób obejścia systemu Podejmowanie odpowiedzialności za własne czyny Przykładowe powody dyskwalifikacji kandydata w tym obszarze standardów: Składanie fałszywych oświadczeń, celowe wprowadzanie w błąd, celowe pomijanie ważnych informacji; Obwinia innych, usprawiedliwia swoje błędy zachowaniami innych; Nakłanianie innych do celowego wprowadzania w błąd; Nagina zasady, lub wykorzystuje swoją pozycję do korzyści osobistych; Brak umiejętności przyznania się do błędu/winy; Toleruje nieetyczne zachowanie innych poprzez milczenie; Angażuje się w nielegalne, lub niemoralne aktywności o charakterze obraźliwym dla współczesnych standardów przyzwoitości; Kradzieże, oszustwa oraz inne tego typu przewinienia. Wyznaczanie i osiąganie celów Funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego muszą wykazać się umiejętnością wyznaczania i osiągania celów osobistych, jak i tych zawodowych. Kandydaci na stanowisko funkcjonariusza bezpieczeństwa publicznego mogą zwiększyć swoje szansę na pozytywne rozpatrzenie aplikacji poprzez różne czynniki, np. osiągnięcia w środowisku edukacyjnym, działaniach wolontariackich oraz zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności. Każdy kandydat musi wykazać się inicjatywą oraz umiejętnością wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań oraz poleceń. Kandydaci mają możliwość wykazania się umiejętnością wyznaczania i osiągania celów, zdolnością do rzetelnej i sumiennej pracy. Funkcjonariusze mogą wykazać się gotowością i zaangażowaniem w służbę publiczną poprzez: Awans w miejscu pracy, lub zwiększenie obowiązków Zakończenie prac osiągający wyznaczony wcześniej cel zgodnie z harmonogramem terminów Spełnianie wysokich standardów punktualności oraz frekwencji Wypełnianie zobowiązań rodzinnych. Kontrole przestrzegania standardów: Kandydaci na stanowisko funkcjonariusza bezpieczeństwa publicznego zobowiązani są do przestrzegania rygorystycznych standardów we wszystkich aspektach swojego życia. Standardy te obejmują między innymi: Przestrzeganie prawa podatkowego oraz przyjmowanie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Stosowanie praktyk bezpiecznej jazdy Utrzymanie stabilnego zatrudnienia Przestrzeganie praw, zasad, przepisów oraz nakazów Osiągnięcia wojskowe Przykładowe powody dyskwalifikujące kandydata w tym obszarze standardów: Nieuregulowane rachunki, nieopłacone długi, opóźnienia w płatnościach, rachunki windykacyjne, wyroki cywilne i/lub bankructwo; Niewywiązywanie się z odpowiedzialności fiskalnej współmiernej do do dochodów; Nieprzestrzeganie wszystkich przepisów ruchu drogowego; Nieostrożne prowadzenie pojazdów ze skutkami wypadków, lub kolizji; Zwolnienia, lub zawieszenia w poprzednich miejscach zatrudnienia; złe wyniki w poprzednim miejscu pracy; Niewywiązywanie się z obowiązków (np. ubezpieczenie samochodu, rejestracja samochodu, selektywna rejestracja usług, wymogi IRS, zobowiązania alimentacyjne, itp.) Kontakt z organami ścigania - aresztowania i wyroki skazujące; inne niż honorowe zwolnienia z wojska.
 3. Kwalifikacje, które musi posiadać każdy ubiegający się o stanowisko w Los Santos Fire Department. Wiek: Co najmniej 21 lat w momencie składania wniosku. Wykształcenie: Wymagane jest ukończenie amerykańskiej szkoły średniej, lub jej odpowiednika (tj. GED lub inny równoważny egzamin potwierdzający ukończenie szkoły średniej, lub certyfikat San Andreas High School Proficiency Examination - SAHSPE) Ocena kandydatów (FCA): Aby spełnić wymóg FCA należy zarejestrować się i wypełnić FCA w okresie testowym. Rejestracja FCA rozpocznie się [...] i potrwa, aż do [...]. Kandydaci powinni złożyć wniosek miejski tak szybko jak to tylko możliwe. Kandydaci mogą złożyć wniosek o przyjęcie do Los Santos Fire Fire Department przed zarejestrowaniem się w FCA. Spotkania organizacyjne są ograniczone i na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy". Obywatelstwo: Obywatelstwo USA nie jest wymagane do złożenia wniosku, kandydaci jednak muszą posiadać odpowiedni status (np. Zielona karta, Wiza pracownicza itp.), aby legalnie pracować w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Licencja Kierowcy: W momencie umawiania się na spotkanie kandydat powinien posiadać ważne prawo jazdy obowiązujące w stanie San Andreas. Po zatrudnieniu funkcjonariusze zobowiązani są do utrzymania swoje prawa jazdy kategorii B, lub licencje kierowcy wozu strażackiego, która pozwala na prowadzenie pojazdów w kategorii C. Test sprawności fizycznej (CPAT): Kandydaci muszą przedstawić dowód bieżącego pozytywnego wyniku egzaminu sprawności fizycznej (CPAT). Dowód ten musi być również przedstawiony w momencie certyfikacji, podczas rozważania zatrudnienia. Wynik CPAT jest ważny przez rok. Informacje odnośnie testu sprawności fizycznej możesz znaleźć pod tym linkiem. EMT: Przed zatrudnieniem wymagany jest ważny certyfikat ratownika EMT. Kandydaci muszą przedstawić dowód posiadania certyfikacji EMT do czasu, gdy wszystkie części testowe zostaną zakończone pomyślnie. Kandydat, który posiada certyfikat EMT uznawany jest za kwalifikującego się do rozważania o zatrudnienie. Posiadanie statusu wyższego niż EMT również jest zaliczane. Zdrowie fizyczne: Praca zarówno strażaka, jak i ratownika medycznego jest wymagająca fizycznie. Kandydaci muszą być zdrowi, nie mogą mieć stwierdzonych chorób przewlekłych, lub zaburzeń umysłowych. Ratownicy nie mogą posiadać ograniczeń, które mogłyby przełożyć się na bezpieczeństwo prowadzenia akcji gaśniczej, lub ratowniczej. Waga kandydata musi być proporcjonalna do jego wzrostu. Używki: Funkcjonariusze zatrudnieni w Los Santos Fire Department zobowiązani są do powstrzymania się od używania niektórych środków, np. palenia papierosów, marihuany oraz e-papierosów przez cały okres zatrudnienia.
 4. Temat utworzony w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy graczami, a zarządem frakcji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie rekrutacji podstawowej, lub zaawansowanej zadaj je właśnie tutaj.
 5. Rekrutacja Zaawansowana Czym jest rekrutacja zaawansowana?: - Rekrutacja zaawansowana, inaczej Veterans Advancement Program (VAP) jest to typ rekrutacji dla osób, które chcą wstąpić do departamentu ognia, jednocześnie posiadających wiedzę oraz doświadczenie. Program ten zakłada ominięcie etapu akademii przez kandydata, dlatego kandydat powinien być w stanie przygotować się do egzaminów samodzielnie. Po etapie weryfikacji dokumentów, prześwietlenia przeszłości oraz zdaniu egzaminów funkcjonariusz przydzielany jest do stacji, w której pełnić będzie służbę. Jeśli nie posiadasz wiedzy oraz doświadczenia na temat działania departamentu, a dalej jesteś zainteresowany podjęciem pracy w LSFD rozważ przystąpienie do rekrutacji podstawowej (CAP). Co muszę zrobić, aby przystąpić do procesu rekrutacyjnego? 1. Pierwszym krokiem, jaki musisz podjąć jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia odnośnie twojej przeszłości (PBA) 2. Po zakończeniu PBA otrzymasz informację zwrotną wskazującą, jaki wpływ na rekrutacje będzie miała twoja przeszłość 3. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania, które należy spełnić w momencie składania wniosku: Jakie kwalifikacje powinienem posiadać, aby móc ubiegać się o pracę w strukturach Los Santos Fire Department?: Lista wszystkich kwalifikacji, które powinien posiadać kandydat znajdują się pod tym linkiem. Aby rozpocząć proces rekrutacyjny skopiuj umieszczony poniżej wzór, następnie uzupełnij wszystkie podpunkty i wyślij do @BARTEK_ wiadomość nazwij [VAP] Imię oraz nazwisko twojej postaci. Przed wysłaniem podania upewnij się, że wypełniłeś wszystkie punkty oraz spełniasz wymienione powyżej wymagania. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie rekrutacji, lub samej frakcji zadaj je w przeznaczonym do tego temacie.
 6. Rekrutacja podstawowa Czym jest rekrutacja podstawowa?: - Rekrutacja podstawowa, inaczej Candidate Advancement Program (CAP) jest to typ rekrutacji dla osób, które chcą wstąpić w szeregi departamentu ognia, a nie posiadają odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Kandydat po przejściu etapu weryfikacji dokumentów oraz prześwietlenia przeszłości, a także sprawdzeniu predyspozycji do służby zostanie przygotowany do służby przez sztab wykwalifikowanych oficerów podczas trwającej 3 miesiące akademii. Edukację kandydata kończy egzamin, po jego zdaniu funkcjonariusz zostanie przydzielony do stacji. Co muszę zrobić, aby przystąpić do procesu rekrutacyjnego? 1. Pierwszym krokiem, jaki musisz podjąć jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia odnośnie twojej przeszłości (PBA) 2. Po zakończeniu PBA otrzymasz informację zwrotną wskazującą, jaki wpływ na rekrutacje będzie miała twoja przeszłość 3. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania, które należy spełnić w momencie składania wniosku: Jakie kwalifikacje powinienem posiadać, aby móc ubiegać się o pracę w strukturach Los Santos Fire Department?: Lista wszystkich kwalifikacji, które powinien posiadać kandydat znajdują się pod tym linkiem. Aby rozpocząć proces rekrutacyjny skopiuj umieszczony poniżej wzór, następnie uzupełnij wszystkie podpunkty i wyślij do @BARTEK_ wiadomość nazwij [CAP] Imię nazwisko twojej postaci. Przed wysłaniem podania upewnij się, że wypełniłeś wszystkie punkty oraz spełniasz wymienione powyżej wymagania. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie rekrutacji, lub samej frakcji zadaj je w przeznaczonym do tego temacie.
 7. Our mission - Los Santos Fire Department Los Santos Fire Department odpowiedzialne jest za ochronę życia, zdrowia oraz mienia ludzkiego, promuje bezpieczeństwo publiczne. Sprzyja wzrostowi gospodarczemu poprzez zaangażowanie w różne cele urzędu miasta. Nasza Wizja Los Santos Fire Department zapewnia wyjątkowe usługi ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego opierając się o najnowsze badania oraz wyrafinowane technologie jednocześnie skupiając się na utrzymywaniu relacji z społecznością miasta Los Santos, której z odwagą i dumą służymy. Wartości, którymi się kierujemy Służba - Oddanie naszej społeczności Profesjonalizm - Uhonorowanie przysięgi strażaka Uczciwość - Przestrzeganie zasad moralnych i etycznych Szacunek - Zrozumienie różnorodności oraz uznanie wartości indywidualnej każdego obywatela Innowacje - Podejmowanie ryzyka w celu doskonalenia i poprawy w działaniu Zaufanie - Polega na wierze w uczciwość, siłę i zdolności naszych funkcjonariuszy Zasady naszego działania 1. Działamy poprzez pracę zespołową 2. Działamy na rzecz przyszłości departamentu 3. Działamy etycznie i uczciwie Kim więc jesteśmy, czym się zajmujemy? Los Santos Fire Department to agencja zajmująca się zapewnieniem bezpieczeństwa w pełnym spektrum. Chronimy ponad cztery miliony obywateli, którzy mieszkają, pracują i bawią się w drugim co do wielkości mieście Ameryki. Każdego dnia reagujemy na około 1368 zdarzeń. Każdego dnia przewozimy prawie 600 osób karetkami pogotowia do okolicznych szpitali. Strażacy we wszystkich 106 remizach reagują na wypadki drogowe, pożary i inne tego typu zagrożenia. Jesteśmy oddani bezpieczeństwu cywili, każdego dnia, gdy przychodzimy do pracy jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że możemy służyć całemu naszemu społeczeństwu.
 8. Public Relations Divison Jako Los Santos Fire Department dokładamy największych starań, aby nasz kontakt z społecznością miasta Los Santos, której służymy był na jak najwyższym poziomie. Przedstawiciele mediów, którzy mają jakieś pytania dotyczące ostatnich wydarzeń i incydentów kryzysowych, powinni skontaktować się z aktualnie dyżurującym oficerem kontaktu publicznego pod numerem telefonu [...]. W przypadku rutynowych pytań medialnych, lub próśb o udzielenie wywiadu prosimy o kontakt z urzędnikiem ds. informacji publicznej, który dostępny jest pod numerem [...] Biuro łączności Los Santos Fire Department koordynuje wnioski dotyczące różnych kwestii, w tym: - Licencjonowania zdjęć oraz filmów; - Wizyt szkolnych i prezentacji; - Wydarzeń medialnych; - Działań obywatelskich Aby przesłać wniosek dotyczący kwestii wymienionych powyżej, wyślij szczegółową wiadomość e-mail na adres [email protected] Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat współpracy z LSFD, prosimy o kontakt: Los Santos Fire Department Community Liaison Office Rockford Drive 45 Los Santos, SA 87574 ((@BARTEK_))
 9. Professional Standard Division Los Santos Fire Department stara się służyć mieszkańcom z odwagą, uczciwością i dumą. Podobnie jak w przypadku każdej organizacji zatrudniającej tysiące pracowników, rozsądnym jest, abyśmy nadzorowali działania naszych funkcjonariuszy, aby upewnić się, że nasza misja spełnia swoje podstawowe założenia i oczekiwania. W związku z tym zdecydowaliśmy się na powołanie Professional Standard Division, które odpowiedzialne jest za przyjmowanie wszelkich skarg oraz pochwał dotyczących naszej pracy. Wszelki formularze przetwarzane są przez wykwalifikowaną kadrę cywilną, aby przyjrzeć się sprawie w obiektywny sposób. Jak mogę złożyć pochwałę, lub skargę na funkcjonariusza LSFD? Jeśli chcesz pochwalić funkcjonariusza Los Santos Fire Department za dobrze wykonaną pracę, pobierz i wypełnij ten formularz: Jeśli chciałbyś zgłosić skargę, lub masz wątpliwość co do wykonanej pracy przez funkcjonariusza Los Santos Fire Department, pobierz i wypełnij ten formularz: Wypełniony formularz należy wysłać drogą pocztową na adres: Los Santos Fire Department Professional Standards Divison Rockford Drive 45 Los Santos, SA 87574 ((@BARTEK_)) Dziękujemy za zainteresowanie oraz poświęcenie czasu na wypełnienie formularza. Formularz zostanie przetworzony przez wykwalifikowaną kadrę cywilną i przekazany pochwalonemu/zaskarżonemu funkcjonariuszowi.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.