Jump to content

Background Standards


BARTEK_
 Share

Recommended Posts

69100443_LSFDlogo.png.9d0d85d2f1d1f8711634b7054ed71b2e.png
Podstawowe standardy dla stanowisk związanych z bezpieczeństwem publicznym miasta Los Santos.

 

Departament straży pożarnej w Los Santos kładzie duży nacisk na sprawdzenie umiejętności swoich przyszłych funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego, lub funkcjonariuszy związanych ze służbą miejską. Standardy te określają szereg zachowań wymaganych od funkcjonariuszy. Kandydaci, którzy nie wykażą się umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji, dojrzałością oraz odpowiedzialnością nie będą dalej rozważani pod kątem przyjęcia na stanowisko funkcjonariusza publicznego, lub miejskiego.

 

Każdy standard reprezentuje obszar, który jest niezbędny dla sukcesu w zatrudnieniu kandydata w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Miasto identyfikuje i wybiera tylko te osoby, które mają największe szanse na pomyślne odbycie szkolenia oraz zdanie egzaminu. 

 

STANDARDY


Umiejętności interpersonalne, wrażliwość i szacunek dla innych:

Funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa publicznego muszą potrafić wykorzystywać wszystkie możliwe środki do osiągnięcia wyznaczonych im celów. Muszą umieć korzystać z porad, rozumieć wagę ostrzeżeń, aby nawiązać owocną współpracę ze społeczeństwem. Dodatkowo muszą umieć pracować indywidualnie, lub jako członkowie większego zespołu. Każdy kandydat powinien wykazać się umiejętnością niezbędną do skutecznego radzenia sobie z innymi w sposób skuteczny, a jednocześnie uprzejmy i oparty na współpracy obu stron.

W tym celu kandydat powinien wykazać się miedzy innymi:

 • Zrozumieniem wagi słów i ich wpływu na innych, oraz odpowiednie dostosowanie swojej postawy odnosząc się do aktualnej sytuacji.
 • Troską o uczucia i perspektywę innych
 • Wykazanie się bezstronnością w związku z wiekiem, płcią, orientacją seksualną, rasą lub pochodzeniem etnicznym, religią oraz różnorodnością kulturową.
 • Wykazanie się umiejętnością dążenia do wyznaczonych sobie celów, za pomocą posiadanych środków, oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów.
 • Umiejętnością pracy indywidualnej, lub jako członek większego zespołu. Wnoszenie odpowiedniego wkładu i docenianie osiągnięć innych.


Przykładowe powody dyskwalifikujące kandydata w tym obszarze standardów:

Przypadki przemocy domowej; stosowanie przemocy werbalnej, lub fizycznej w stosunku do innych wskazujących na brak samokontroli; Brak umiejętności do dogadywania się ze współpracownikami, lub w życiu prywatnym, co świadczy o braku umiejętności pracy w zespole; Brak umiejętności słuchania i dostosowywania się do poleceń innych; Używanie obraźliwych stereotypów w żartach, lub w języku potocznym; Wygłaszanie niegrzecznych i/lub potencjonalnych uwag w do/lub o innych; Używanie siły fizycznej do rozwiązywania konfliktów; Wykazanie się brakiem zrozumienia i przyjęcia do siebie konstruktywnej krytyki, co wiąże się z brakiem umiejętności nawiązania/prowadzenia dyskusji; Brak umiejętności do pracy zespołowej; Używanie gróźb, lub zastraszanie w celu uzyskania przewagi nad innymi.

Umiejętność logicznego podejmowania decyzji pod presją czasu:

Funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa publicznego muszą wykazywać się nadzwyczajnym rozsądkiem oraz szybką umiejętnością przeanalizowania sytuacji, podejmowaniem rozsądnych oraz logicznych decyzji oraz szybkim wdrożeniem ich w życie w celu osiągniecia założonego celu.

Pożądane zachowania mogą obejmować między innymi zdolność do:

 • Umiejętność szybkiego przeanalizowania sytuacji w krytycznych momentach i wdrożenie ich jak najszybciej w życie w celu osiągnięcia celu.
 • Działanie asertywne i bez większego wahania zawahania, lecz bez przesadnego reagowania
 • Umiejętność przedstawienia innym swojego punktu widzenia/sposobu działania
 • Wiedza kiedy zrobić wyjątek i nie nagłaśniać sytuacji; zachować odpowiednią dyskrecję
 • Równoczesne i umiejętne wykonywanie/rozwiązywanie wielu zadań/problemów
 • Umiejętność dokonywania właściwych wyborów bez stałego nadzoru/szczegółowych instrukcji i pomocy innych
 • Umiejętność kreatywnego opracowania rozwiązań dla wielu problemów

 

Przykładowe powody dyskwalifikujące kandydata w tym obszarze standardów:

Dokonywanie złych wyborów bez presji czasu, ani sytuacji; niezdecydowanie, gdy opcje nie są jednorazowe/jest wiele rozwiązań danego problemu/danej sytuacji; Niepodejmowanie działań w stosownych przypadkach, lub wykazywanie niepewności co do podjętych działań/decyzji; zachowanie wskazujące na złą ocenę sytuacji, lub nierozważenie odpowiednich opcji; Brak umiejętności uczenia się na błędach z przeszłości; Niezdolność, lub niechęć co do zmiany stanowiska; Sztywne przestrzeganie zasad bez uwzględnienia alternatywnych opcji; Brak umiejętności rozważenia wszystkich możliwych rozwiązań/opcji; Uleganie presji rówieśników.

 

Dojrzałość i dyscyplina:

Funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa publicznego muszą wykazać się dojrzałością oraz dyscypliną. Kandydat starający się o przyjęcie do Los Santos Fire Department musi mieć nieposzlakowaną opinię wśród społeczności, a jego przeszłość musi być wolna od wyroków sądowych. Każdy kandydat powinien wykazywać się znacznym stopniem kultury osobistej oraz umiejętnością powstrzymywania się od działań, które mogłyby być szkodliwe dla zdrowia ich, lub innych. Każdy kandydat musi potrafić zachować spokój w sytuacjach krytycznych.

Pożądane zachowania mogą obejmować między innymi zdolność do:

 • Umiejętność powstrzymywania się od zachowań, które mogłyby naruszyć nieposzlakowaną opinię wśród społeczności miasta Los Santos.
 • Przestrzeganie wszelkich regulacji prawnych i społecznych
 • Umiejętność rozważania konsekwencji podjętych przez siebie, lub innych decyzji
 • Umiejętność przyjęcia na siebie odpowiedzialności za przeszłe działania oraz błędy
 • Umiejętność podejmowania odpowiednich środków ostrożności oraz oszacowania ryzyka danego działania, a jeśli to możliwe całkowite jego uniknięcie
 • Prowadzenie dyskusji oraz umiejętność przyznania się do winy i wysłuchania konstruktywnej krytyki w celu poprawy wydajności działania
 • Umiejętność sprawnego działania, wykonywania sowich obowiązków nieustrukturyzowanych sytuacjach oraz przy minimalnym nadzorze innych.

 

Przykładowe powody dyskwalifikujące kandydata w tym obszarze standardów:

Używanie narkotyków; Nadużywanie alkoholu, lub leków na receptę; Nieprzestrzeganie wszelkich regulacji prawnych, lub społecznych; Bliski kontakt z osobami, które notorycznie łamią prawo; Kłótliwy, defensywny, lub obwiniający innych charakter kandydata; Odnotowane zachowanie w przeszłości, które wskazuje na to, że kandydat może uciekać się od użycia przemoczy fizycznej w celu osiągnięcia celów; Apodyktyczne podejście do rozwiązywania problemów; Niepotrzebne podejmowanie ryzyka; Narażanie innych na ryzyko poprzez własne działania; Dziecinne, lub gniewne reagowanie na krytykę, lub rozczarowanie 

  

Uczciwość, etyka osobista oraz inteligencja

Funkcjonariusze do spraw bezpieczeństwa publicznego w Los Santos Fire Department wykazać się muszą najwyższą możliwą uczciwością publiczną oraz wysokim poziomem etyki postepowania. Ponadto kandydaci muszą wykazywać się takimi cechami, jak: prawdomówność i uczciwość w relacjach z innymi. Każdy kandydat musi wykazać się chęcią pracy "w systemie".

Przykłady tych zachowań obejmują między innymi: 

 • Prawdomówność w kontaktach międzyludzkich z innymi 
 • Umiejętność współpracy z innymi oraz gotowość do działania podczas procesu selekcji przed zatrudnieniem 
 • Umiejętność przyznania się oraz rozumienie błędów przeszłości
 • Powstrzymanie się od wykorzystywania zatrudnienia, lub zajmowanego stanowiska w celu osiągnięcia korzyści osobistej (np. materialnej)
 • Powstrzymanie się od naginania zasad, lub prób obejścia systemu
 • Podejmowanie odpowiedzialności za własne czyny

Przykładowe powody dyskwalifikacji kandydata w tym obszarze standardów:

Składanie fałszywych oświadczeń, celowe wprowadzanie w błąd, celowe pomijanie ważnych informacji; Obwinia innych, usprawiedliwia swoje błędy zachowaniami innych; Nakłanianie innych do celowego wprowadzania w błąd; Nagina zasady, lub wykorzystuje swoją pozycję do korzyści osobistych; Brak umiejętności przyznania się do błędu/winy; Toleruje nieetyczne zachowanie innych poprzez milczenie; Angażuje się w nielegalne, lub niemoralne aktywności o charakterze obraźliwym dla współczesnych standardów przyzwoitości; Kradzieże, oszustwa oraz inne tego typu przewinienia.

Wyznaczanie i osiąganie celów

Funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego muszą wykazać się umiejętnością wyznaczania i osiągania celów osobistych, jak i tych zawodowych. Kandydaci na stanowisko funkcjonariusza bezpieczeństwa publicznego mogą zwiększyć swoje szansę na pozytywne rozpatrzenie aplikacji poprzez różne czynniki, np. osiągnięcia w środowisku edukacyjnym, działaniach wolontariackich oraz zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności. Każdy kandydat musi wykazać się inicjatywą oraz umiejętnością wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań oraz poleceń. Kandydaci mają możliwość wykazania się umiejętnością wyznaczania i osiągania celów, zdolnością do rzetelnej i sumiennej pracy.

Funkcjonariusze mogą wykazać się gotowością i zaangażowaniem w służbę publiczną poprzez:

 • Awans w miejscu pracy, lub zwiększenie obowiązków
 • Zakończenie prac osiągający wyznaczony wcześniej cel zgodnie z harmonogramem terminów
 • Spełnianie wysokich standardów punktualności oraz frekwencji
 • Wypełnianie zobowiązań rodzinnych.

Kontrole przestrzegania standardów:

Kandydaci na stanowisko funkcjonariusza bezpieczeństwa publicznego zobowiązani są do przestrzegania rygorystycznych standardów we wszystkich aspektach swojego życia. Standardy te obejmują między innymi:

 • Przestrzeganie prawa podatkowego oraz przyjmowanie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe
 • Stosowanie praktyk bezpiecznej jazdy 
 • Utrzymanie stabilnego zatrudnienia
 • Przestrzeganie praw, zasad, przepisów oraz nakazów
 • Osiągnięcia wojskowe

Przykładowe powody dyskwalifikujące kandydata w tym obszarze standardów:

Nieuregulowane rachunki, nieopłacone długi, opóźnienia w płatnościach, rachunki windykacyjne, wyroki cywilne i/lub bankructwo; Niewywiązywanie się z odpowiedzialności fiskalnej współmiernej do do dochodów; Nieprzestrzeganie wszystkich przepisów ruchu drogowego; Nieostrożne prowadzenie pojazdów ze skutkami wypadków, lub kolizji; Zwolnienia, lub zawieszenia w poprzednich miejscach zatrudnienia; złe wyniki w poprzednim miejscu pracy; Niewywiązywanie się z obowiązków (np. ubezpieczenie samochodu, rejestracja samochodu, selektywna rejestracja usług, wymogi IRS, zobowiązania alimentacyjne, itp.) Kontakt z organami ścigania - aresztowania i wyroki skazujące; inne niż honorowe zwolnienia z wojska.

 

 

Edited by BARTEK_
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.